Проекти / Български


Проекти, финансирани от Медицински Университет - София

Тема Година Ръководител/ Координатор на проекта Организация
Изследване ролята на аберации в кандидат гените SKAP2, SUMF1, CROCC и TNS1 за патологията на вродените аномалии на бъбреците и отделителната система. 2013-2014 доц. д-р А. Буева Клиника по детска нефрология и диализа,  МУ - София 
Клонален произход на множествено резистентни инвазивни и респираторни щамове Streptococcus pneumoniae изолирани преди и след  въвеждането на масова имунизация с пневмококова конюгирана ваксина (2006-2013).  2013-2014 Доц. д-р Румяна Донкова Марковска Катедра медицинска микробиология, Медицински Университет - София
Молекулни дефекти при бенигнени неонатални форми на епилепсия и клинико-електрофизиологични синдроми 2013-2014 доц. д-р А. Йорданова Медицински Университет - София
Експресионен анализ на микрорибонуклеинови киселини - 146 и - 155 в кръв и синовиална течност при пациенти с ревматоиден артрит и остеоартроза и определяне на диагностичната и прогностичната им стойност 2013-2014 проф д-р Златимир Господинов Коларов УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ - ЕАД
Изследване на ролята на полиморфизми в RELN, COL1A1 и BMP2 гените в патогенезата на отосклерозата 2013-2014 проф.д-р Диана Петрова Попова Медицински Университет - София
Eкспресия на фузионния EML4-ALK онкоген при български пациенти с не-дребноклетъчни белодробни карциноми  2013-2014 доц. д-р Янина Георгиева Славова-Маринова СБАЛ по белодробни болести „Св. София”
Молекулярно-генетичен анализ на гени с междинна пенетрантност при BRCA негативни пациентки с фамилен карцином на гърдата 2013-2014 доц. д-р С. Христова УМБАЛ „Александровска” 
Анализ на полиморфни варианти в кандидат - гени, асоциирани  с артериална хипертония при български пациенти 2013-2014 Доц. Кирил Любенов Найденов Медицински университет - София
Изследване на генетични детерминанти на неврокогнитивни ендофенотипи при зависимости  2013-2014 доц. д-р Р. Кънева Медицински Университет - София
Експресионен анализ на гените SOX2, SOX6, SOX8 и SOX9 и приложимостта им като прогностични маркери при малигнени глиални тумори 2013-2014 доц. д-р Н. Габровски УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
Асоциативно изследване на кандидат гени CACNA1C и ANK3 при болни с биполярно афективно разстройство в българската популация  2012-2013 Проф. д-р В. Миланова УМБАЛ „Александровска” 
Изучаване молекулните основи на наследствената спастична параплегия с автозомно-рецесивен тип на унаследяване чрез клинично и генетично изследване на пациенти от ромски етнически произход 2012-2013 доц. д-р А. Йорданова Медицински Университет - София
Генотип-фенотип корелации при невродегенеративни заболявания, протичащи с паркинсонизъм 2012-2013 Проф. д-р Л.Трайков  Неврологична клиника
УМБАЛ „Александровска” 
Пилотно проучване на ролята на RELN гена в патогенезата на отосклерозата 2012-2013 доц. д-р Д. Попова Катедра УНГ болести, МУ - София
Въвеждане на мутационен скрининг за транскрипционните фактори POU1F1 (PIT1), HESX1, SOX3 при пациенти с вроден хипосоматотропизъм 2012-2013 доц. д-р И. Стоева СБАЛДБ "Проф. И. Митев"
Изследване на ролята на геномните изменения, делеции и дупликации, за патологията на вродените аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС) 2011-2012 доц. д-р А. Буева Клиника по детска нефрология и диализа,  МУ - София 
Асоциативно изследване на кандидат-гени и ендофенотипи при билопярно афективно разстройство  2011-2012 Проф. д-р В. Миланова  УМБАЛ „Александровска” 
Откриване на мутации на HFE гена при пациенти с хронични чернодробни заболявания с или без съпътстващ синдром на желязно претоварване  2011-2012 Проф. д-р Л. Владимирова Клиника по Гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” 
Анализ на мутации в BRCA1 гена при български пациенти с тройнонегативен карцином на гърдата  2011-2012 Доц. д-р С. Христова УМБАЛ „Александровска” 
Ранни когнитивни нарушения при пациенти с артериална хипертония 2011-2012 Доц. д-р К.Найденов Медицински Университет - София
Молекулярно-генетични изследвания на гените CDKL5 и PCDH19 при тежки епилепсии, засягащи предимно момичета  2011-2012 Проф. д-р П. Димова Медицински Университет - София
Молекулни характеристики на фамилна амилоидна полиневропатия в България 2011-2012 Проф д-р И. Търнев Медицински Университет - София
Доизграждане на звена Клетъчни и Тъканни Култури и Микрочипове и Лазерна Микродисекция към ЦММ, МУ - София, инфраструктурен проект 2010-2011 Проф. Д-р В. Митев Медицински Университет - София
Изследване на молекулните основи на вродените аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС) в България. Роля на Pax2 за патогенезата на ВАБОС 2010-2011 доц. д-р А. Буева Клиника по детска нефрология,  МУ - София 
Изследване на промоторно хиперметилиране на биомакери в урина, асоциирани с рака на простатата и оценяване на тяхната диагностична стойност при български пациенти 2010-2011 Проф. д-р Ч. Славов Медицински Университет - София
Генетични, невропсихологични и васкуларни маркери за ранна диагностика на болестта на Алцхаймер  2009-2010 Проф. д-р Л.Трайков  Неврологична клиника
УМБАЛ „Александровска” 
Изследване на кандидат-гени в района на скаченост за парциална епилепсия 2009-2010   д-р Т. Горанова Център по Молекулна Медицина, МУ - София
Анализ за големи делеции, инсерции и пренареждания в  BRCA1 и BRCA2 2009-2010   ас. д-р А. Миткова ЦMM, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МУ - София
Анализ на полиморфни варианти в кандидат-гени асоциирани с рака на простатата  2009-2010   гл.ас. д-р Р. Кънева ЦMM, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МУ - София
Изучаване ролята на хепатоцитен нуклеарен фактор 1-бетa  (HNF1b) за развитието на вродени аномалии на отделителната система  2009-2010   ас. д-р О. Белчева Център по Молекулна Медицина, МУ - София
Молекулна диагностика на глухотата 2009-2010   Проф. д-р К. Кунев УМБАЛ „Царица Йоанна”
Плоскоклетъчен карцином на ларинкса и хипофаринкса. Генетични дефекти свързани с карциногенезата и биологичното поведение на тумора 2009-2010   доц. д-р И. Чалъков УМБАЛ „Царица Йоанна”
Фенотипни характеристики на популация  2009-2010   ас. А. Белева УМБАЛ „Александровска” 
Фамилно асоциативно проучване на неврокогнитивните нарушения и DISC1 гена при пациенти с биполярно афективно разстойство 2009-2010   Проф. д-р В. Миланова УМБАЛ „Александровска” 
Проучване на взаимоотношенията между полиморфните варианти на интерлевкин 10 (IL10) и дерматомиозита в България  2009-2010 Гл. Ас. Л. Дурмишев УМБАЛ „Александровска” 
Оценка на анализа за мутации в гена за бета-катенин  (CTNNB1) при пациенти с ендометриален карцином 2008-2009 Проф. д-р В. Митев Медицински Университет - София
Изучаване ролята на полиморфизми в тумор-некрозис фактор алфа  (TNF-α) в патологията на дерматомиозита в България 2008-2009 Ас. Л. Дурмишев Катедра Дерматология и Венерология, УМБАЛ „Александровска” 
Влияние на генетични варианти в ABCA4 гена върху развитието на макулна дегенерация и оценка на риска в Българската популация  2008-2009 Проф. д-р И. Кременски Център по Молекулна Медицина, МУ - София
Честота и характер на мутациите в гена WT1 при пациенти със стероид-резистентнен нефротичен синдром  2008-2009 д-р О. Белчева Център по Молекулна Медицина, МУ - София
Анализ за големи делеции, инсерции и пренареждания в  MLH1 и MLH2 гените при български пациенти с колоректален карцином  2008-2009 Д-р Радка Кънева  Център по Молекулна Медицина, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МУ - София
Изследване ролята на полиморфните варианти на метаботропния глутаматен рецептор 1 за предразположение към афективни разстройства и наркотични зависимости 2007-2008 Проф. д-р И. Кременски Център по Молекулна Медицина, МУ - София
Роля на мутациите в подоциновия ген (NPHS2) за патологията на стероид-резистентния нефротичен синдром и за популационния риск от микроалбуминурия в България 2007-2008 д-р О. Белчева Център по Молекулна Медицина, МУ - София
Влияние на мутации в BRCA1  и BRCA2 гените върху развитие на рак на гърдата и рак на простатата 2007-2008 д-р А. Миткова Център по Молекулна Медицина, МУ - София
Изследвване на генетични маркери за установяване на възможностите за развитие на аеробни и анаеробни качества при спортисти, занимаващи се с активна спортно състезателна дейност 2007-2008 Доц. П. Атанасов Национална Спортна Академия, Център по молекулна медицина, Медицински Университет, София
Ендофенотипна характеристика на болни с Афективни разстройства 2007-2008 Проф. д-р В. Миланова Катедра Психиатрия, УМБАЛ „Александровска” 
Изследване на нивото на  информираност относно Наследствения Неполипозен Колоректален Карцином между група от лекари и пациенти в България 2007-2008 Проф. д-р Д. Дамянов Хирургична клиника при КЦГЕ, УМБАЛ „Царица Йоанна”, Медицински Университет – София 
Проучване ролята на полиморфизми в гени XRCC1  и XRCC3 за развитието на ранните лъчеви реакции при карцином на маточната шийка и ендометриума 2006-2007 Д-р А. Савов Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ „Майчин дом”
Честота на първичния алостеризъм между пациенти с доказана хипертония 2005-2006 Д-р Й. Матрозова
СБАЛЕНГ „Акад. Иван Панчев“
Роля на матриптазата и нейния инхибитор (HAI-1) в развитието и прогресията на малигнените кожни тумори 2004-2005 Д-р Ж.  Бочева/
Д-р  А. Йорданова
Катедра по фармакология
МУ-София
Изследване на анти-интегразното действие на 4-хидроксикумаринови производни, показали анти-НІV активност 2004-2005 д-р С. Ралева, д-р А. Йорданова Институт по заразни и паразитни болести
Фино картиране на локус 4p16, скачен с биполярно афективно растройства при български семейства.  2004-2005 Д-р Радка Кънева  Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ „Майчин дом”
Проучване на клиничните и патоморфологичните особености на наследтвения и спорадичния колоректален карцином 2002-2003 Проф. д-р Д. Дамянов, д-р А. Савов, Т. Кадийска Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна”, МУ – София; НГЛ
Анализ за скаченост на хромозома 21q22  при пациенти с Биполярно Афективно Разстройство при Български семейства.  2001-2002 Д-р Радка Кънева  Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ „Майчин дом”