Проекти / Български


Проекти, финансирани от Фонд Научни Изследвания, Министерство на образованието и науката

Тема Година Ръководител/ Координатор на проекта Организация
Експресионно профилиране на miRNAs при български пациенти с рак на простатата и разработване на панел от биомаркери за за диагноза и прогноза 2013-2015 доц. д-р Р. Кънева Медицински Университет - София
Геномно и екзомно асоциативно изследване при хероинова зависимост в България  2013-2015 проф. д-р Иво Маринов Кременски  Медицински Университет - София
Геномен анализ за мутации при пациенти с вродени аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС) 2011-2013 гл. ас. д-р О. Белчева Медицински Университет - София
Проследяване нивата на циркулиращи туморни клетки (ЦТК) при болни с метастазирал карцином на гърдата - прогностично и предиктивно значение  2010-2013 гл. ас. д-р А. Миткова Медицински Университет - София
Анализ на клиничните и молекулните характеристики на плоскоклетъчния карцином на ларинкса и приложимостта им за определяне на прогнозата и ефикасността на лечението 2010-2013 д-р Т. Горанова Медицински Университет - София
Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания, инфраструктурен проект 2009-2013 Проф. Д-р В. Митев Медицински Университет - София
Съвременни подходи за разкриване генетичните основи на епилепсията   2009-2012 доц. д-р А. Йорданова Медицински Университет - София
Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефекта от лечението при малигнени глиални тумори 2009-2012 доц. д-р Н. Габровски Медицински Университет - София
Проучване на генетични варианти, свързани с повишен риск и търсене на диагностични и прогностични експресионни маркери при рак на простатата 2009-2012 Проф. д-р Ч. Славов Медицински Университет - София
Съвременни подходи за диагностика, оценка на честотата и генотип-фенотип корелации при пациенти с гестационен диабет в българската популация  2009-2012 доц. д-р И. Атанасова Клиника по ендокринология, СБАЛЕНГ „Акад. Иван Панчев“
Молекулярни пътища, участващи в карциногенезата при рак на гърдата 2008-2010 доц. д-р Е. Георгиева Институт по Генетика, БАН
Антифосфолипиден синдром - генетични, имунологични и клинични проучвания в българската популация 2008-2010 Проф. Д-р М. Балева Медицински Университет - София
Повишаване капацитета на Центъра по Молекулна Медицина за изследвания в областта на функционалната геномика, протеомика и метаболомика  2008-2010 Проф. Д-р В. Митев Медицински Университет - София
Създаване на сектор за  SNP генотипиране и анализ на генната експресия в ЦММ, МУ - София  2006-2008 Проф. д-р В. Овчаров Медицински Университет - София
Изследване молекулните основи на фамилния ендометриален карцином в България  2005-2007 доц. д-р Н. Доганов  СБАЛАГ „Майчин дом”,
Медицински Университет-София
Национална научна програма :Геномика
Геномика на пигментната дегенерация на ретината. Геномен анализ и откриване на гените за  Retinitis Pigmentoza в полулацията на българските роми
2004-2008 Д-р А. Йорданова, координатор
ръководители проекта: д-р. В. Гергелчева, доц.д-р. С.Чернинкова, д-р Р. Кънева
НГЛ, ЦММ, МУ-София/ УМБАЛ "Александровска", Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" 
Национална научна програма: Геномика. Маркери за нивото на прогресия на атеросклеротичните промени в кръвоносните съдове.Значение на серумните и генетичните маркери за оценка на атеросклеротичните промени в кръвоносните съдове  2004-2007 Д-р А. Постаджиан УМБАЛ „Св. Анна”
Национална научна програма :Геномика. Геномика на афективните разстройства. Анализ за скаченост и фино картиране на семейства с афективни заболявания и епилепсия 2003-2007 Д-р Р. Кънева, координатор,  ръководители: Проф. д-р В.Миланова, Проф. д-р И.Търнев, д-р Р.Кънева НГЛ,   ЦММ, МУ-София/ УМБАЛ "Александровска", Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" 
Полиморфизмът на андрогенния рецептор в клинични и контролни групи от българската популация – корелация на генотипни  и фенотипни характеристики 2005-2008 Доц. д-р Ф. Куманов
Д-р А. Савов
СБАЛЕНГ „Акад. Иван Панчев“
Невропсихологични и генетични маркери за ранна диагностика на болестта на Алцхаймер 2005-2006 Доц. д-р Л.Трайков  Неврологична клиника
УМБАЛ „Александровска” 
Проучване  на молекулно-генетичните и клиничните профили на наследствен и спорадичен колоректален карцином в Българската популация 2002-2005 Проф. д-р Д. Дамянов Хирургична клиника при КЦГЕ, УМБАЛ „Царица Йоанна”, Медицински Университет – София