Проекти / Български


Докторантски проекти

Тема Година Ръководител/ Координатор на проекта Организация
Експресионен анализ на молекулни маркери в циркулиращи туморни клетки (ЦТК) от периферна кръв при български пациентки с метастазирал карцином на гърдата 2013-2014 Даниела Дачева (MSc),
Докторант
Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
miRNAs експресионно профилиране в плазма и урина от пациенти с рак на простатата 2013-2014 Дарина Качакова (MSc),
Докторант
Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Връзка между неврокогнитивни нарушения при болни с БАР-тип 1 и генетични полиморфизми в DISC 1 гена 2013-2014 Младен Пенчев (MD), Докторант Катедра Психиатрия
Генетични аспекти на несиндромната слухова загуба-конексин 26, 30 и 31 2013-2014 Иглика Станчева (MD), Докторант Катедра УНГ болести, МУ - София
Асоциативно изследване на полиморфни варианти във водещи кандидат - гени от геномни, асоциативни проучвания при болни с исхемична болест на сърцето в българската популация 2013-2014 Рени Цвеова (MSc),
Докторант
Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Молекулярни и генетични фактори на ангиогенезата при плоскоклетъчни карциноми на ларинкса 2013-2014 Тодор Попов (MD), Докторант Катедра УНГ болести, МУ - София
Скрининг за мутации в ген LRRK2 при български пациенти с болест на Паркинсон 2013-2014 Калина Михова (MSc),
Докторант
Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Методология на получаването и съхранението на туморни тъкани за установяването на прогностични и предиктивни фактори при карцинома на млечната жлеза 2013-2014 Мариела Василева (MD), Докторант Катедра по Хирургия, МУ-София
Въвеждане на мутационен анализ на SOX2 при български пациенти с вроден хипосоматотропизъм и/ или очни аномалии 2012-2013 Ани Арою (MD), Докторант Катедра по Педиатрия, МУ - София
Генетични аспекти на несиндромната слухова загуба - конексин 26 и 30 2012-2013 Иглика Станчева (MD), Докторант Катедра УНГ болести, МУ - София
Нива на експресия на микрорибонуклеинови киселини в кръв и синовиална течност като потенциални биомаркери за поставяне на диагноза, определяне на тежестта и прогнозата на ревматоиден артрит 2012-2013 Руска Шумналиева (MD), Докторант Катедра по Вътрешни Болести, МУ - София
Молекулярни и генетични основи на ангиогенезата при плоскоклетъчни карциноми на ларинкса 2012-2013 Тодор Попов (MD), Докторант Катедра УНГ болести, МУ - София
Експресионно профилиране на miRNAs в простатни тъкани и плазма при български пациенти 2012-2013 Дарина Качакова (MSc), Докторант Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Влияние на генетичните фактори върху терапията с индиректни антикоагуланти при български пациенти със сърдечно – съдови заболявания 2012-2013 Рени Цвеова (MSc),
Докторант
Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Анализ на големи геномни делеции, инсерции и пренареждания в BRCA1 и BRCA2 гените при български пациентки с тройнонегативен карцином на гърдата  2012-2013 Румяна Додова (MSc), Докторант Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Експресионен анализ на гените CAIX, MMP-9 и TGF-β2 и приложимостта им като прогностичен маркер при малигнени глиални тумори 2012-2013 Гергана Станчева (MSc), Докторант Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Роля на промоторното хиперметилиране в ларингиалната карциногенеза 2011-2012 Станислав Йорданов (MD), Докторант Катедра УНГ болести, МУ - София
Генетичен анализ за носителство на мутации в екзон 11 на BRCA2 гена при пациентки с фамилен рак на гърдата в Българската популация  2011-2012 Румяна Додова (MSc), Докторант Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Асоциативнo проучване на кандидат гени за суицидно поведение при пациенти с различни психиатрични диагнози 2011-2012 Туран Асан (MD),
Докторант
Катедра по психиатрия, МУ - София
Изследване на IDH1, IDH2 и TP53 гените и 1p/19q хромозомните делеции при български пациенти с малигнени глиални тумори 2011-2012 Гергана Станчева (MSc), Докторант Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Молекулярно-генетичен анализ на SLC2A1 гена и фенотип-генотипни корелации при пациенти с детска абсансна епилепсия с ранно начало 2011-2012 Далия Кънчева (MSc), Докторант Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Асоциативно проучване на полиморфни варианти, разположени в хромозомен локус 11р15 и оценяване на тяхната значимост за развитието на рака на простатата 2011-2012 Дарина Качакова (MSc), Докторант Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Анализ на полиморфни варианти в гени с ниска пенетрантност, свързани с повишен риск за развитие на рак на гърдата 2010-2011 Румяна Додова (MSc), Докторант Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Генетични маркери с прогностична стойност при малигнени глиални тумори  2010-2011 Гергана Станчева (MSc), Докторант Катедра по Медицинска химия и биохимия, ЦММ, МУ-София
Имунохистохимични и генетични експресионни маркери при първични малигнени епително белодробни тумори 2010-2011 д-р Д. Маринова Медицински Университет - София
Изследване връзката между полиморфизмите в MBL (манозо байдинг лектин) гена и възникването на дерматомиозита в български пациенти 2010-2011 доц. д-р А. Славов Медицински Университет - София
Клинико-генетично проучване върху честотата на 15q13.3 микроделеции при идиопатични генерализирани епилепсии в детска и юношеска възраст- скрининг чрез MLPA анализ 2010-2011 доц. д-р П. Димова-Нелчинова Медицински Университет - София
Определяне на мутационната честота на  MSH6 гена при пациенти с ендометриален карцином и мутация в KRAS гена 2009-2010   Дарина Константинова (MSc), Докторант Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МУ - София
 Асоциативно проучване на полиморфните варианти в гени, регулиращи андрогенната биосинтеза (CYP1B1, CYP19 SRD5A2) при български пациенти с повишен риск от рак на простатата  2008-2009 Еленко Попов (MD),  Докторант УМБАЛ „Александровска” , Катедра Урология, МУ- София
Молекулно – генетичен анализ на SCN1A гена и фенотип-генотипни корелации при пациенти с генерализирана епилепсия с фибрилна провокация плюс (GEFS+) 2007-2008 Иглика Йорданова (MSc), Докторант Катедра по Акушерство и гинекология, МФ, МУ-София
Aсоциативно проучване на ролята на полиморфизма I157T в CHEK2 гена за развитие на колоректален и ендометриален  карцином при български пациенти 2007-2008 Дарина Константинова (MSc), Докторант Катедра по Химия и биохимия, МФ, МУ-София
Прогностични стойности на експресията на тимидилат синтетазата при пациенти с колоректален карцином 2006-2007 Николай Недялков (MD), Докторант Отделение по вътрешни болести, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна”, МУ – София
Изследване на генетичните полиморфизми 4G/5G в промоторните област на PAI-1 гена и  PIA1/PIA2 от гена, кодиращ IIIa субединицата на IIb/IIIa гликопротеиновия рецептор при пациенти с инфаркт на миокарда и здрави контроли от българската популация 2006-2007 Александър Носиков (MD), Докторант Лаборатория по имунология, Клиничен център по алергология, МФ, МУ – София
Изследване на клиничните молекулни и генетични те характеристики на неполипозен колоректален карцином в българската популация 2005-2006 Емил Костадинов (MD), Докторант Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна”, МУ – София
550delA CAPN3 мутация при български пациенти  с LGMD2A 2003-2004 Биляна Георгиева (MSc), Докторант Национална генетична лаборатория
Изследване промоторното хиперметилиране на MLH1 и MSH2 гените върху появата на микросателитна нестабилност при колоректален карцином 2001-2002 Таня Кадийска (MSc), Докторант Катедра по Химия и биохимия, МФ, МУ-София