За нас / Ръководство


Гл. ас. Атанаска Миткова, дб


E-mail: mitkova@mmcbg.org


Образование:

2000        Доктор по биология, Институт по молекулярна биология, БАН

1992        Магистър, Биотехнология и генно и клетъчно инженерство, Биологически факултет, Софийски университет Св. Кл. Охридски,Заемани длъжности:

2011–           Главен асистент, Катедра по Медицинска химия и биохимия,Медицински факултет, Медицински Университет, София

2009 -         Проектен мениджър, Център по Молекулна Медицина, Медицински Университет, София

2008 -  2010  Асистент, Катедра по Медицинска химия и биохимия, Медицински факултет, Медицински Университет, София

2006 – 2008   Пост докторант, Център по Молекулна Медицина, Медицински Университет, София

2003 - 2005   Пост докторант/ Инструктор, Център за изследване на рака Кимел /Катедра по биотехнологии, Колеж за здравни професии, Университет Томас Джеферсън, Филаделфия, Пенсилвания, САЩ

2000 – 2002  Пост докторант, Катедра по Молекулярна биология, Университет по обща и дентална медицина, Стратфорд, Ню Джърси, САЩ

1993-1999      Специалист биолог, Институт по молекулярна биология, БАНЧужди езици:


Английски, рускиОбласти на професионален интерес:


Онкогенетика/ онкогеномика; Сигнална трансдукция; Епигенетика/ епигеномика и генна експресия на тумори; молекулни маркери и насочена терапияУчастие в проекти:


Ръководител


2010–2013     Проследяване нивата на  циркулиращи туморни клетки (ЦТК) при болни с метастазирал карцином на гърдата - прогностично и предиктивно значение, Договор ДДВУ 02/35/2010г., ФНИ, МОМН

2009–2010   Анализ на големи геномни делеции, инсерции и пренареждания в BRCA1 и BRCA2 гените при български пациенти с наследствен карцином на гърдата, МУ-София

2007–2008    Изследване влиянието на мутации в BRCA1 и BRCA2 гените върху  развитие на рак на гърдата и рак на простатата, МУ-София


Участник


Aнализ на клиничните и молекулните характеристики на плоскоклетъчния карцином на ларинкса и приложимостта им за определяне на прогнозата и ефикасността на лечението, 2010–2013, Ръководител д-р Т. Горанова

Доизграждане на звена Клетъни и Тъканни Култури и Микрочипове и Лазерна Микродисекция към ЦММ, МУ - София, инфраструктурен проект, 2010-2011 г., Ръководител Проф. В. Митев

Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания, инфраструктурен проект, ФНИ, МОМН, 2009-2012 г.. Координатор Проф. В Митев

Проучване на генетични варианти, свързани с повишен риск и търсене на диагностични и прогностични експресионни маркери при рака на простатата, ФНИ, МОМН, 2009 -2011 г., Ръководител Проф. Ч. Славов

Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефекта от лечението при малигнени глиални тумори, ФНИ, МОМН, 2009 – 2011, Ръководител Доц. Н. Габровски

Повишаване капацитета на Център по Молекулна Медицина, Медицински Университет – София за изследвания в областта на функционалната геномика, протеомика и метаболомика, ФНИ, МОН, 2008 – 2010 г., Ръководител проф. В. Митев

Молекулни пътища, ангажирани в рака на млечната жлеза, ФНИ МОН, 2008 – 2010 г., Ръководител Проф. Е. Георгиева

Анализ на полиморфни варианти в кандидат гени, асоциирани с рак на простатата, МУ-София, 2009 – 2010 г., Ръководител Проф. Ч. Славов

Анализ на големи геномни делеции, инсерции и пренареждания в MLH1 и MSH2 гените при български пациенти с колоректален карцином, МУ-София, 2008 – 2009 г., Ръководител Гл. асист. д-р Р. Кънева

Създаване на ядро за SNP Генотипиране и Генна експресия в Центъра по Молекулна Медицина, Медицински университет, София, ФНИ, МОН 2006 – 2008 г., ръководител Проф. В. Овчаров

Изследване на Молекулните Основи на Наследствения Ендометриален Карцином в България, ФНИ МОН, 2005 – 2008 г., Ръководител Доц. Н. ДогановПубликации:


Кote-Jarai Z, Olama AA, Giles GG, Severi G, Schleutker J, Weischer M, Campa D,Riboli E,...Kaneva R, ...Slavov C, Mitev V,...The RACTICAL Consortium…Popov E, Kachakova D, Mitkova A, Goranova T, Stancheva G…, Easton DF, Eeles RA. Seven prostate cancer susceptibility loci identified by a multi-stage genome-wide association study.. Nat Genet. 2011 Jul 10;43(8):785-91. doi: 10.1038/ng.882.

Vlaykova T, Mitkova A, Stancheva G, Kadiyska T, Gulobova M, Yovchev GC, Chilingirov P, Kostadinov E, Damyanov D, Kremensky I, Mitev V (2011)  "Microsatellite instability and promoter hypermethylation of MLH1 and MSH2 in patients with sporadic colorectal cancer J BUON 16 (2): 265-273.

Eeles RA, Kote-Jarai Z, Al Olama AA, Giles GG, Guy M, Severi G, Muir K, Hopper JL, Henderson BE, Haiman CA, Schleutker J, Hamdy FC, Neal DE, Donovan JL, Stanford JL, Ostrander EA, Ingles SA, John EM, Thibodeau SN, Schaid D, Park JY, Spurdle A, Clements J, Dickinson JL, Maier C, Vogel W, Dörk T, Rebbeck TR, Cooney KA, Cannon-Albright L, Chappuis PO, Hutter P, Zeegers M, Kaneva R, … Slavov C, Mitkova A, … Popov E, Kachakova D, Dodova R, Belcheva O, Nikolov M, Mitev V,… (2009) Identification of seven new prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study. Nat Genet 41(10):1116-21.

Kremensky I, Kaneva R, Mitkova A, Beltcheva O, Kamenarska Z, Nikolov M, Saraeva R, Kamenarova K, Yordanova I, Angelova M, Genova Z, Dimitrova S, Yankova V, Jordanova A, Mitev V, Ovcharov V (2007) Establishing a SNP Genotyping and Gene Expression Core at Molecular Medicine Centre, Medical University, Sofia, Advances in Bulgarian Sciences 2007, vol 2, p. 22-34.

Mitkova, AV, Biswas-Fiss, EE and Biswas, SB (2005) Modulation of DNA Synthesis in Saccharomyces cerevisiae Nuclear Extract by DNA polymerases and the Origin Recognition Complex. J. Biol. Chem 280(8), 6285-92.

Mitkova, A., Khopde, SM and Biswas, SB (2003) Mechanism and stoichiometry of interaction of DnaG primase and DnaB helicase of Escherichia coli in RNA primer synthesis J. Biol. Chem., 278, 52253-52261.

Mitkova, AV, Biswas, EE and Biswas, SB (2002) Cell cycle specific plasmid DNA replication in the nuclear extract of Saccharomyces cerevisiae: modulation by replication protein A and proliferating cell nuclear antigen. Biochemistry 41, 5255-5265.

Todorova, J, Mitkova, A, Bakalova, A, Ivanov, O, Dolapchiev, L and Michailova, P (2000) The effect of Cr3+ on two model species of family Chironomidae, Diptera-heat shock response and heat shock proteins 70. Biologia, Bratislava 55, 709-716.

Mitkova, AV, Stoynov. SS, Bakalova, AT and Dolapchiev, LB (1999) Emergence of the active site of spleen exonuclease upon association of the two basic monomers of the tetrameric enzyme. Int. J. Biochem and Cell Biol. 31, 1399-1407.

Mitkova, AV, Bakalova, AT, Stoynov, SS and Dolapchiev, LB (1998) Oligomeric protein structure of beef spleen exonuclease. Archiv. Biochem. Biophys. 351, 236-242.

Mitkova, AV, Stoynov, SS, Bakalova, AT, and Dolapchiev, LB (1999) New procedure for purification of the exonuclease from beef spleen. Comt. Rend. Bulg. Acad. Sci. 52, 33-37.

Stoinov, SS, Bakalova, AT, Dimov, SI, Mitkova, AV, and Dolabchiev, LB (1997). Single-strand-specific DNase activity is an inherent property of the 140-kDa protein of the snake venom exonuclease. FEBS Leters 409, 151-154.

Getova, TA, Monova, D, Mitkova, A and Kojouharova, M (1997) Detection of antiribosomal autoantibodies in human sera. Balkan J. Clin. Lab. 4, 23-27.

Bakalova, AT, Mitkova, AV and Dolabchiev, LB (1995) Hydrophobic Behaviour of Beef Spleen Exonucleease, Compt Rend Acad. Bulg Sci., 48, 89 - 92.Участие в конгреси:

1. Kachakova D, Popov E, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T , Christova S, Slavov C, Mitev V and Kaneva R, “Association analysis in Bulgarian prostate cancer patients adds support to a newly identified susceptibility locus on chromosomo 8q24”, The European Human Genetics Conference (ESHG 2011), 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

2. Dodova RI, Dancheva D, Vlahova A, Dikov T, Hristova S, Valev S, Timcheva C, Mitev V, Kaneva R, Mitkova A. Large genomic aberrations in BRCA1 and BRCA2 genes in Bulgarian breast cancer patients; European Human Genetics Conference (ESHG 2011), May 28 – May 31 2011, Amsterdam, The Netherlands.

3. Dacheva DR, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Valev S, Timcheva C, Mitev V, Kaneva R, Mitkova A. Mutation screening of BRCA2 exon11 in Bulgarian breast cancer patients; European Human Genetics Conference (ESHG 2011), May 28 – May 31 2011, Amsterdam, The Netherlands.

4. Stancheva G, Tzveova R, Jordanov S, Mitkova A, Chalakov I, Kaneva R, Mitev V and Goranova T. Promoter hypermethylation of CDKN2A gene in Bulgarian patients with Laryngeal Squamous Cell Carcinoma. Poster presentation, The 4th International Congress of Molecular Medicine, 27-30 June 2011, Istanbul, Turkey.

5. Goranova T, Stancheva G, Mitkova A, Kaneva R, Kamenova M, Laleva M, Velinov N, Poptodorov G, Mitev V, Gabrovsky N. MGMT promoter methylation in Bulgarian patients with glial tumors Poster presentation, The 4th International Congress of Molecular Medicine, 27-30 June 2011, Istanbul, Turkey.

6. Stancheva G, Goranova T, Laleva M, Kamenova M, Mitkova A., Velinov N, Kaneva R, Poptodorov G, Mitev V. and Gabrovsky N. IDH1, IDH2 and TP53 mutations in Bulgarian patients with glial tumours. Poster presentation, European Human Genetics Conference (ESHG 2011), 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

7. Tzveova R, Stancheva G, Jordanov S, Mitkova A, Chalakov I, Kaneva R, Mitev V and Goranova T. Promoter hypermethylation of DNA repair genes in Bulgarian patients with laryngeal carcinoma. Poster presentation, European Human Genetics Conference (ESHG 2011), 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

8. Goranova T, Stancheva G, Mitkova A, Kaneva R, Poptodorov G, Velinov N, Mitev V, Gabrovsky N. Mutations in IDH1 and TP53 as prognostic biomarkers in Bulgarian patients with gliomas Poster presentation. The 9th Meeting of European Association of Neurooncology 16-19 September 2010, Maastricht, The Netherlands.

9. Goranova T, Stancheva G, Mitkova A, Kaneva R, Poptodorov G, Velinov N, Mitev V, Gabrovsky N. IDH1 and IDH2 mutations in Bulgarian patients with glial tumours Poster presentation. The 21st Meeting of European Association for Cancer Research 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

10. Stancheva G, Goranova T, Jordanov S, Mitkova A, Chalakov I, Poptodorov G, Kaneva R, Mitev V, Gabrovsky N, Kunev K. Promoter hypermethylation in Bulgarian patients with glial and laryngeal cancer Poster presentation. The 21st Meeting of European Association for Cancer Research 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

11. Mitkova A, Stancheva G, Goranova T, Kadiyska T, Kostadinov E, Vlaykova T, Gulubova M, Damyanov D, Mitev V, Kaneva R. Large genomic aberrations in MSH2 and MLH1 genes in Bulgarian colorectal cancer patients European Association for Cancer Research, 26-29 June 2010, Oslo, Norway

12. Dodova R, Mitkova A, Caulevska M, Vlahova A, Dikov T, Sedloev T, Jonkov A, Kremensky I, Christova S, Mitev V and Kaneva R. Association of polymorphisms in BRCA1 gene with breast cancer risk in Bulgarian familial cases. European Association for Cancer Research Conference, 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

13. Kachakova D, Popov E, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Slavov C, Mitev V and Kaneva R, Association study of polymorphic variants in chromosome locus 8q24 linked with prostate cancer in Bulgarian patients, European Association for Cancer Research 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

14. Kachakova D, Popov E, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Slavov C, Mitev V and Kaneva R, Polymorphic variants in CYP1B1 linked with increased risk for prostate cancer in Bulgarian patients, The European Human Genetics Conference, 12-15 June 2010, Gothenburg, Sweden.

15. Popov E, Kachakova D, Boyadjieva M, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Kremensky I, Slavov C, Mitev V, Kaneva R, Role of genetic polymorphism in SRD5A2 gene in progression of prostate cancer, IX International Congress of Medical Sciences,, 13-16 May 2010, Sofia, Bulgaria.

16. Popov E, Kachakova D, Mitkova A, Kaneva R, Vlahova A, Dikov T, Slavov C, Mitev V, Kremensky I, Prostate cancer risk association with SNP polymorphic variants of CYP1B1 gene in the Bulgarian population, 25th Anniversary EAU (European Association of Urology) Congress, 16-20 April 2010, Barcelona, Spain.

17. Mitkova A, Dodova R, Caulevska M, Vlahova A, Dikov T, Sedloev T, Jonkov A, Kremensky I, Christova S, Mitev V and Kaneva R. Mutation screening of BRCA1 exons 2, 11, and 20 in Bulgarian breast cancer patients. European Human Genetics Conference, 23 – 26 May 2009, Vienna, Austria. European J. Human Genet. 17(2): 190.

18. Dodova R, Mitkova А, Vlahova A, Dikov T, Sedloev T, Jonkov A, Kremensky I, Christova S, Mitev V and Kaneva R. Association of polymorphisms in BRCA1 exon 11 with breast cancer risk in Bulgaria. 8th Balkan Meeting on Human Genetics, 14 – 17 May 2009, Cavtat, Croatia.

19. Kaneva R, Kachakova D, Mitkova A, Popov E, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Kremensky I, Mitev V, and Slavov C, CYP1B1 polymorphic variants associated with prostate cancer risk in Bulgaria, Poster presentation. European Human Genetics Conference, 23 – 26 May 2009, Vienna, Austria.

20. Kachakova D, Mitkova A, Popov E, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Kremensky I, Mitev V, Kaneva R, and Slavov C, Association of SRD5A2 polymorphic variants with prostate cancer risk in Bulgaria, Poster presentation. 8th Balkan Meeting on Human Genetics, 14 – 17 May 2009 Cavtat, Croatia.

21. Hristova SL, Bichev SN, Mitkova AV, Vlahova AI, Dikov TI, Kaneva RP, Kremensky IM KRAS mutation as a new target in colorectal carcinoma. A pilot study. 22nd European Conference of Pathology, 4 -9 September, Florence, Italy. The European Journal of Pathology. Archiv Vol. 455 supplement 1. s211/p2.92.

22. Mitkova А, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Sedloev T, Jonkov A, Kremensky I, Christova S and Kaneva R. Mutation screening of BRCA1 exon 11 in Bugarian breast cancer families – 20th Conference of European Association of Cancer Research 5-8 July 2008, Lyon, France.

23. Vlaykova T, Gulubova M, Mitkova A, Stancheva G, Vlaykova D, Cirovski G, Yovchev Y, Chilingirov P, Kaneva. Microsatellite instability may have a positive effect on the prognosis of patients with colorectal cancer International Scientific Conference of R. Union of Scientists, Stara Zagora 5-6 June, 2008, Stara Zagora, Bulgaria.

24. Mitkova, A.V, Vlajkova T, Stancheva G. et al. (2008) Microsatellite instability and promotor hypermethylation of MLH1 and MSH2 in Bulgarian patients with sporadic colorectal cancer European J. Human Genet. 16(2): 193.