За нас / Ръководство


Проф. д-р Радка Кънева


E-mail: kaneva@mmcbg.orgОбразование:


2000                Доктор по Молекулярна Биология, Медицински Университет – София, Висша Атестационна Комисия

1989                 Магистър по Молекулярна биология, Специалност Генно и Клетъчно Инженерство, Биологически Факултет, Софийски Университет Св. Кл. Охридски

1988                Бакалавър по Биотехнологични процеси, Биологически Факултет, Софийски Университет Св. Кл. ОхридскиЗаемани длъжности:


2012 -              Доцент, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, Медицински Университет - София

2010 - 2011      Главен асистент, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, Медицински Университет - София

2009               Старши асистент, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, Медицински Университет - София

2008                Асистент, Катедра Химия и Биохимия, Медицински Университет - София

2005               Изпълнителен Мениджър, Център по Молекулна Медицина, Медицински Университет - София

1998 - 2008    Биохимик, Лаборатория по Молекулярна патология, СБАЛАГ Майчин Дом, София

1994 - 1997    Научен сътрудник, Фондация Невронауки и поведение, София

1992 - 1993    Научен сътрудник, Лаборатория по Молекулярна патология, СБАЛАГ Майчин Дом, София

1989 - 1991    Научен сътрудник, Онкохромозомна Лаборатория, Национален Център по Онкология, Медицинска академия, СофияСпециализации и стипендии


2003 - 2004     Стипендия на Фондация Александър фон Хумболдт за завръщащ се изследовател

2001-2003     Хумболтов изследовател - пост докторант, Институт по Човешка Генетика, Университет на Бон, Бон, Германия, стипендиант на Фондация Александър фон Хумболдт

1998                Френско-американско Училище по Невроповеденческа Генетика, Университет на Северно Колорадо, САЩ

1993 -1994      Гост-изследовател, Катедра Биохимия, Оксфордски Университет, Обединено Кралство, стипендиант на Фонд Отворено Oбщество

1992                5-ти Международен летен курс по Човешка Генетика, Льовен, БелгияНаучни Награди


2008                Награда Панацея на Медицински Университет - София за особени приноси при реализацията на преподаването, научно-изследователската и експертна дейност в Медико-Биологична област.Членство в професионални организации


International Society of Psychiatric Genetics

European Society of Human Genetics

European Association for Cancer Research

Bulgarian Society of Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology

Сдружение Молекулярна Генетика в МедицинатаПреподавателски Дейности


Биохимия за студенти по медицина, дентална медицина и фармация, 2008-

Лектор в курс Диагностика и профилактика на наследствени болести. Молекулна Медицина, курс за студенти по медицина

Лектор в курс Молекулна диагностика на наследстените болести за магистърска програма по молекулна биология

Лектор в курс Внедраване на система за осигураване на качеството в преклиничните дисциплини Обучение в българските медицински университети на дипломно и следдипломно ниво PHARE, TEMPUS

Лектор в курс за следдипломно обучение Психиатрична генетика, Катедра Психиатрия, МУ-София.

Ръководител на дипломните работи на 13 студенти за магистърска степен по Молекулярна Биология и Генетика, БФ, СУ Св. Кл. Охридски

Научен консултант на 4 студенти за дипломните работи за магистърска степен по Медицинска Информатика и статистика,ФМИ, СУ Св. Кл. Охридски

Научен консултант на 5 докторанти по Молекулярна Биология и Генетика.Експертни дейности


Национално Контактно Лице, Програма Идеи,7 Рамкова Програма на Европейската КомисияЧужди езици:


Английски, Руски, НемскиОбласти на професионален интерес:


Генетика на комплексните заболявания, Невропсихиатрична и поведенческа генетика, Онкогенетика, Офталмогенетика, Фармакогененетика и геномикаУчастие в научни проекти:


Водещ изследовател


2009 - 2010     Анализ на полиморфни варианти в кандидат-гени асоциирани с рака на простатата. Проект 51/Договор 28/2009, СМН, МУ-София

2008 - 2009     Анализ за големи делеции, инсерции и пренареждания в MLH1 и MLH2 гените при български пациенти с колоректален карцином. Проект 40/Договор 15, СМН, МУ-София,

2004 - 2008     Национална научна програма: Геномика Геномика на пигментната дегенерация на ретината. Геномен анализ и откриване на гените за Retinitis Pigmentoza в популацията на българските роми, G-3-03/2004-2008, ФНИ, МОН

2003 - 2007     Национална научна програма: Геномика. Геномика на афективните азстройства. Анализ за скаченост и фино картиране на семейства с афективни заболявания и епилепсия G-2-03/2003-2007, ФНИ, МОН, Координатор и ръководител на модул

2004 - 2005     Фино картиране на локус 4p16, скачен с биполярно афективно растройства при български семейства. СМН, МУ-София, L21

2001 - 2002     Анализ за скаченост на хромозома 21q22 при пациенти с Биполярно Афективно Разстройство при Български семейства, СМН, МУ-София

1995 - 1998      Взаимодействие между генетичнии психосоциални предразполагащи фактори при афективни разстройства, МОН


Участник


Международни

2009 - 2013      Varieties of Impulsivity in Opiate and Stimulant Users, NIDA, , R01 DA021421, PI Assist. Prof. J. Vassileva

2007 - 2010       Genetic and phenotype study of partial epilepsies in Gypsies, NHMRC, Australia, ID 458736, PI Prof. L. Kalaydjieva

2006 - 2011      Genetic Epidemiology of Heroin addiction in Bulgaria, NIDA, USA, R01 DA018823, PI Prof. Alexander Todorov, subaward WU-07-50

2005 - 2008       Enhancing the capacity of biomedical research in Bulgaria: Molecular Medicine Centre, FP6-LIFESCIHEALTH LSH-2004-3-3, SSA- Promotion of cooperation with Associated Candidate Countries (ACC)

2005 - 2008       Bipolar Disorder in a genetic isolate, NHMRC, Australia, PI Prof. L. Kalaydjieva

1997 - 2000      European Collaborative Study on Molecular Genetics in Affective Disorders(Genes in Affective Disorders), BIOMED2 program IC20-CT97-0018 European, Coordinator Prof. J.Mendlewicz

1995 - 1996       Morphometric and neural connectivity characteristics of fetal brains at genetic risk for bipolar disorder Stanley Research Foundation Award PI Prof. A. Jablensky

1991 - 1995       EC Concerted Action on Affective Disorders: interactions between genetic and psychosocial vulnerability factors BIOMED1 program of EC, INCO Copernicus, Coordinator Prof. J.Mendlewicz

1991 - 1994       Fetal Brain Development and Schizophrenia NIH Fogarty grant, University of Southern California, PI Prof. V. Mednick


Национални


2011-2012         Ранни когнитивни нарушения при пациенти с артериална хипертония, Договор Д18/2011, СМН, МУ-София, Ръководител Доц. К. Найденов

2011-2012         Анализ на мутации в BRCA1 гена при български пациенти с тройно негативен карцином на гърдата”, Договор Д47/2011, СМН, МУ-София, Ръководител Доц. С. Христова

2011-2012         Изследване на ролята на геномните изменения, делеции и дупликации за патологията на вродените аномалии на бъбрeците и отделителната система (ВАБОС), Договор Д51/2011, СМН, МУ-София, Ръководител Доц. А. Буева

2011-2012         Асоциативно изследване на кандидат-гени и ендофенотипи при биполярно афективно разстройство, Договор Д56/2011, ЦМН, МУ- София, Ръководител Проф. В. Милановa

2011-2012         Откриване на мутации в HFE гена при пациенти с хронични чернодробни заболявания със съпътстващ синдром на желязно претоварване”, Договор Д59/2011, СМН, МУ-София, Ръководител Проф. Владимирова

2010-2011      Изследване на молекулните основи на вродените аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС) в България. Роля на Pax2 за патогенезата на ВАБОС, СМН, МУ-София, Доц. Буева

2010-2011      Изследване на промоторно хиперметилиране на биомакери в урина, асоциирани с рака на простатата и оценяване на тяхната диагностична стойност при български пациенти, СМН, МУ-София, Проф. Ч. Славов

2009-2013      Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания, инфраструктурен проект, ФНИ. МОМН, Координатор Проф. В. Митев

2009-2012      Съвременни подходи за разкриване генетичните основи на епилепсията ФНИ. МОМН, DTK 02-67/2009, Доц. А. Йорданова

2009-2012       Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефекта от лечението при малигнени глиални тумори, ФНИ. МОМН, DTK 02-49/2009, Доц. Н. Габровски

2009-2012       Геномен скрининг за CNVs при умствено изоставане. ФНИ, МОМН, Проф. В. Божинова - Чамова

2009-2012      Проучване на генетични варианти, свързани с повишен риск и търсене на диагностични и прогностични експресионни маркери при рак на простатата, ФНИ, МОМН, Проф. Ч. Славов

2009-2010      Доизграждане на звена Клетъчни и Тъканни Култури и Микрочипове и Лазерна Микродисекция към ЦММ, МУ - София, инфраструктурен проект, СМН, МУ-София, 8I-2009, Проф. В. Митев

2009-2010     Генетични, невропсихологически и васкуларни маркери за ранно откриване на болестта на Алцхаймер, СМН, МУ-София, 4C-2009, Проф. Л. Трайков

2009-2010      Изследване на кандидат гени в район на скаченост за фамилна парциална епилепсия, СМН, МУ-София, Т. Горанова

2009-2010      Анализ за големи делеции, инсерции и пренареждания в BRCA1 и BRCA2, СМН, МУ-София, Асист. А. Миткова

2009-2010      Молекулна диагностика на глухотата, СМН, МУ-София, Проф. К. Кунев

2009-2010      Плоскоклетъчен карцином на ларинкса и хипофаринкса. Генетични дефекти свързани с карциногенезата и биологичното поведение на тумора, СМН, МУ-София, Доц. И. Чалъков

2009-2010      Фамилно асоциативно проучване на неврокогнитивните нарушения и DISC1 гена при пациенти с биполярно афективно разстойство. СМН, МУ-София, Проф. В. Миланова

2009-2010      Проучване на взаимоотношенията между полиморфните варианти на интерлевкин 10 (IL10) и дерматомиозита в България, СМН, МУ-София Гл. Асистент Л. Дурмишев

2009-2010     Изучаване ролята на хепатоцитен нуклеарен фактор 1-бетa (HNF1b) за развитието на вродени аномалии на отделителната система, СМН, МУ-София, Асист. О. Белчева

2008-2011      Молекулярни пътища, участващи в карциногенезата при рак на гърдата, ФНИ, МОМН, Доц. Е. Георгиева

2008-2010      Повишаване капацитета на Центъра по Молекулна Медицина за изследвания в областта на функционалната геномика, протеомика и метаболомика, ФНИ, МОН, D002-118/2008, Координатор Проф. В. Митев

2008-2009      Изучаване ролята на полиморфизми в тумор-некрозис фактор алфа (TNF-α) в патологията на дерматомиозита в България, СМН, МУ-София Гл. Асистент Л. Дурмишев

2008-2009      Влияние на генетични варианти в ABCA4 гена върху развитието на макулна дегенерация и оценка на риска в Българската популация, СМН, МУ-София, Проф. И.Кременски

2007-2008      Роля на мутациите в подоциновия ген (NPHS2) за патологията на стероид-резистентния нефротичен синдром и за популационния риск от микроалбуминурия в България, СМН, МУ-София, д-р О. Белчева

2007-2008      Влияние на мутации в BRCA1 и BRCA2 гените върху развитие на рак на гърдата и рак на простатата, СМН, МУ-София, д-р А. Миткова, договор 27

2007-2008      Изследване ролята на полиморфните варианти на метаботропния глутаматен рецептор 1 за предразположение към афективни разстройства и наркотични зависимости, СМН, МУ-София, Проф. И. Кременски, договор 28

2007-2008      Изследване на генетични маркери за установяване на възможностите за развитие на аеробни и анаеробни качества при спортисти, занимаващи се с активна спортно състезателна дейност, НСА, Доц. П. Атанасов

2007-2008      Ендофенотипна характеристика на болни с Афективни разстройства, СМН, МУ-София, Проф. В. Миланова,договор 45

2006-2008     Създаване на сектор за SNP генотипиране и анализ на генната експресия в ЦММ, МУ - София, DRI-15, 2006, ФНИ, МОН, Координатор Проф. В. Овчаров

2006-2007     Проучване ролята на полиморфизми в гени XRCC1 и XRCC3 за развитието на ранните лъчеви реакции при карцином на маточната шийка и ендометриума СМН, МУ-София, д-р А. Савов

2005-2008     Изследване молекулните основи на фамилния eндометриален карцином в България, VU-L-07/2005, ФНИ, МОН, Доц. Н. Доганов

2001-2005      Проучване на молекулно-генетичните и клиничните профили на наследствен и спорадичен колоректален карцином в Българската популация, ФНИ, МОН, PI Prof. D. Damyanov

2001-2002     Анализ на микросателитната нестабилност при Български пациенти с колоректален карцином. СМН, МУ-София, д-р А. Савов

1991-1994      Молекулярна генетика на ендогенните психози: Шизофрения и биполярно афективно разстройство, МОН, Проф. А. Жабленски


Консултант


2005-2007      Честота на първичния алостеризъм между пациенти с доказана хипертония, МОН, Млади учени, Д-р. Й. Матрозова

2005-2008     Изследване на ролята на генетчини полиморфизми на ензими свързани с метаболизма на ксенобиотици и фактори включени в имунния отговор за туморна прогресия и прогноза при колоректален карцином. Доц. Т. Влайкова, VU-L-05/2005, ФНИ, МОНПубликации в реферирани списания:

1.     Kote-Jarai Z, Olama AA, Giles GG, Severi G, Schleutker J, Weischer M, Campa D,Riboli E, Key T, Gronberg H, Hunter DJ, Kraft P, Thun MJ, Ingles S, Chanock S, Albanes D, Hayes RB, Neal DE, Hamdy FC, Donovan JL, Pharoah P, Schumacher F, Henderson BE, Stanford JL, Ostrander EA, Sorensen KD, Dörk T, Andriole G, Dickinson JL, Cybulski C, Lubinski J, Spurdle A, Clements JA, Chambers S, Aitken J, Gardiner RA, Thibodeau SN, Schaid D, John EM, Maier C, Vogel W, Cooney KA,Park JY, Cannon-Albright L, Brenner H, Habuchi T, Zhang HW, Lu YJ, Kaneva R, Muir K, Benlloch S, Leongamornlert DA, Saunders EJ, Tymrakiewicz M, Mahmud N, Guy M, O`Brien LT, Wilkinson RA, Hall AL, Sawyer EJ, Dadaev T, Morrison J, Dearnaley DP, Horwich A, Huddart RA, Khoo VS, Parker CC, Van As N, Woodhouse CJ, Thompson A,Christmas T, Ogden C, Cooper CS, Lophatonanon A, Southey MC, Hopper JL, English DR, Wahlfors T, Tammela TL, Klarskov P, Nordestgaard BG, Røder MA, Tybjærg-Hansen A, Bojesen SE, Travis R, Canzian F, Kaaks R, Wiklund F, Aly M, Lindstrom S, Diver WR, Gapstur S, Stern MC, Corral R, Virtamo J, Cox A, Haiman CA, Le Marchand L, Fitzgerald L, Kolb S, Kwon EM, Karyadi DM, Orntoft TF, Borre M, Meyer A, Serth J, Yeager M, Berndt SI, Marthick JR, Patterson B, Wokolorczyk D, Batra J, Lose F, McDonnell SK, Joshi AD, Shahabi A, Rinckleb AE, Ray A, Sellers TA, Lin HY, Stephenson RA, Farnham J, Muller H, Rothenbacher D, Tsuchiya N, Narita S, Cao GW, Slavov C, Mitev V; The UK Genetic Prostate Cancer Study Collaborators/British Association of Urological Surgeons` Section of Oncology; The UK ProtecT Study Collaborators, The Australian Prostate Cancer BioResource; The PRACTICAL Consortium, Easton DF, Eeles RA. Seven prostate cancer susceptibility loci identified by a multi-stage genome-wide association study. Nat Genet. 2011 Jul 10. doi: 10.1038/ng.882. PubMed PMID: 21743467. IF 2010 (36.377)

2, Azmanov DN, Zhelyazkova S, Radionova M, Morar B, Angelicheva D, Zlatareva D, Kaneva R, Tournev I, Kalaydjieva L, Sander JW. Focal epilepsy of probable temporal lobe origin in a Gypsy family showing linkage to a novel locus on 7p21.3. Epilepsy Res. 2011 Jun 4. PubMed PMID: 21645995. IF 2010 (2.302)

3. Nikolov MA, Beltcheva O, Galabova A, Ljubenova A, Jankova E, Gergov G, Russev AA, Lynskey MT, Nelson EC, Nesheva E, Krasteva D, Lazarov P, Mitev VI, Kremensky IM, Kaneva RP, Todorov AA. No evidence of association between 118A>G OPRM1 polymorphism and heroin dependence in a large Bulgarian case-control sample. Drug Alcohol Depend. 2011 Aug 1;117(1):62-5. Epub 2011 Jan 31. PubMed PMID: 21277709 IF 2010 (3.365)

4. Azmanov DN, Dimitrova S, Florez L, Cherninkova S, Draganov D, Morar B, Saat R, Juan M, Arostegui JI, Ganguly S, Soodyall H, Chakrabarti S, Padh H, López-Nevot MA, Chernodrinska V, Anguelov B, Majumder P, Angelova L, Kaneva R, Mackey DA, Tournev I, Kalaydjieva L. LTBP2 and CYP1B1 mutations and associated ocular phenotypes in the Roma/Gypsy founder population. Eur J Hum Genet. 2011 Mar; 19(3):326-33. Epub 2010 Nov 17. PubMed PMID: 21081970; PubMed Central PMCID: IF 2010 (4.380)

5. Beltcheva O, Boueva A, Morgunova E, Boiadjieva E, Marinova S, Kaneva R and Mitev V. Novel mutation in Wilms tumour 1 gene associated with 6 steroid-resistant nephrotic syndrome, Nephrol Dial Transplant Plus, Volume 4 Issue 1 February 2011: 17-19. IF 2011(3.564)

6. Konstantinova D, Kaneva R, Dimitrov R, Savov A, Ivanov S, Dyankova T, Kremensky I, Mitev V. (2010) Rare mutations in the PIK3CA gene contribute to aggressive endometrial cancer. DNA Cell Biol. 2010 Feb;29(2):65-70. PubMed PMID: 19839777. IF 2009 (2.280)

7. Konstantinova D, Kadiyska T, Sokolova V, Kaneva R, Mirchev M, Savov A, Aleksandrova A, Nedin D, Kostadinov E, Damyanov D, Kremensky I, Mitev V. (2010) CHEK2 I157T and colorectal cancer in Bulgaria. J BUON. 2010 Apr-Jun;15(2):314-7. PubMed PMID: 20658728.

8. Azmanov DN, Dimitrova S, Florez L, Cherninkova S, Draganov D, Morar B, Saat R, Juan M, Arostegui JI, Ganguly S, Soodyall H, Chakrabarti S, Padh H, López-Nevot MA, Chernodrinska V, Anguelov B, Majumder P, Angelova L, Kaneva R, Mackey DA, Tournev I, Kalaydjieva L. (2010) LTBP2 and CYP1B1 mutations and associated ocular phenotypes in the Roma/Gypsy founder population. Eur J Hum Genet. 2010 Nov 17. PubMed PMID: 21081970. IF 2009 ( 3.564)

9. Konstantinova DV, Kadiyska TK, Kaneva RP, Tosheva EG, Guseva VT, Dimitrov BH, Dimitrov RG, Doganov NI, Ivanov SI, Kremensky IM, Mitev VI. (2010) CHEK2 I157T and endometrial cancer. DNA Cell Biol. 2009 Jan;28(1):9-12. PubMed PMID: 18834326. IF 2009 (2.280)

10. Eeles RA, Kote-Jarai Z, Al Olama AA, Giles GG, Guy M, Severi G, Muir K, Hopper JL, Henderson BE, Haiman CA, Schleutker J, Hamdy FC, Neal DE, Donovan JL, Stanford JL, Ostrander EA, Ingles SA, John EM, Thibodeau SN, Schaid D, Park JY, Spurdle A, Clements J, Dickinson JL, Maier C, Vogel W, Dörk T, Rebbeck TR, Cooney KA, Cannon-Albright L, Chappuis PO, Hutter P, Zeegers M, Kaneva R, … Slavov C, Mitkova A, ….. The UK Genetic Prostate Cancer Study Collaborators/British Association of Urological Surgeons Section of Oncology, The UK ProtecT Study Collaborators, The PRACTICAL Consortium, Easton DF (2009) Identification of seven new prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study. Nat Genet 41(10):1116-21. IF 2009 (34.284)

11. Angelicheva D, Tournev I, Guergueltcheva V, Mihaylova V, Azmanov DN, Morar B, Radionova M, Smith SJ, Zlatareva D, Stevens JM, Kaneva R, Bojinova V, Carter K,Brown M, Jablensky A, Kalaydjieva L, Sander JW. (2009) Partial epilepsy syndrome in a Gypsy family linked to 5q31.3-q32. Epilepsia. 2009 Mar 21.

12. Hantke J, Chandler D, King R, Wanders RJ, Angelicheva D, Tournev I, McNamaraE, Kwa M, Guergueltcheva V, Kaneva R, Baas F, Kalaydjieva L. (2009) A mutation in an alternative untranslated exon of hexokinase 1 associated with Hereditary Motor and Sensory Neuropathy - Russe (HMSNR). Eur J Hum Genet. 2009 Jun 17. IF 2009

13. Kaneva R, Milanova V, Angelicheva D, MacGregor S, Kostov C, Vladimirova R, Aleksiev S, Ivanova M, Stoyanova V, Loh A, Hallmayer J, Kalaydjieva L and Jablensky A. (2008) Bipolar disorder in the Bulgarian Gypsies: genetic heterogeneity in a young founder population, Am J Med Genet, Neuropsych Genet, 2008 Apr 28. IF 2006 ( 4.463)

14. Sivadorai P, Cherninkova S, Bouwer S, Kamenarova K, Angelicheva D, Seeman P, Hollingsworth K, Mihaylova V, Oscar A, Dimitrova G, Kaneva R, Tournev I, Kalaydjieva L (2008) Genetic heterogeneity and minor CYP1B1 involvement in the molecular basis of primary congenital glaucoma in gypsies, Clin Genet. 2008 Jul;74(1):82-7. Epub 2008 Jun 5 IF2006 ( 3.14)

15. Massat I, Lerer B, Souery D, Blackwood D, Muir W, Kaneva R, Nothen MM, Oruc L, Papadimitriou GN, Dikeos D, Serretti A, Bellivier F, Golmard JL, Milanova V, Del-Favero J, Van Broeckhoven C, Mendlewicz J (2007) HTR2C (cys23ser) polymorphism influences early onset in bipolar patients in a large European multicenter association study. Mol Psychiatry. 2007 Sep;12(9):797-8 IF 2006 (11.804)

16. Abou Jamra R, Fuerst R, Kaneva R, Orozco Diaz G, Rivas F, Mayoral F, Gay E, Sans S, Gonzalez MJ, Gil S, Cabaleiro F, Del Rio F, Perez F, Haro J, Auburger G, Milanova V, Kostov C, Chorbov V, Stoyanova V, Nikolova-Hill A, Onchev G, Kremensky I, Jablensky A, Schulze TG, Propping P, Rietschel M, Nothen MM, Cichon S, Wienker TF, Schumacher J (2007) The First Genomewide Interaction and Locus-Heterogeneity Linkage Scan in Bipolar Affective Disorder: Strong Evidence of Epistatic Effects between Loci on Chromosomes 2q and 6q. Am J Hum Genet. 2007 Nov;81(5):974-86. IF 2006 (12.629)

17. Konstantinova DV, Kadiyska TK, Kaneva RP, Ivanov SI, Dimitrov RG, Dyankova TV, Meinhardt KP, Gulubova MV, Vlaykova TI, Doganov NI, Mitev VI, Kremensky IM. (2007) Microsatellite instability in Bulgarian patients with endometrial cancer. J BUON. 2007 Jan-Mar;12(1):85-9.

18. Kadiyska T, Yakulov T, Kaneva R, Nedin D, Alexandrova A, Gegova A, Savov A,Mitev V, Kremensky I. (2007)Vitamin D and estrogen receptor gene polymorphisms and the risk of colorectal cancer in Bulgaria. Int J Colorectal Dis. 2007 Apr;22(4):395-400. Epub 2006 Jun 21. IF 2006 (2.006)

19. Kadiyska TK, Kaneva RP, Nedin DG, Alexandrova AB, Gegova AT, Lalchev SG,Christova T, Mitev VI, Horst J, Bogdanova N, Kremensky IM (2006) Novel MLH1 frameshift mutation in an extended hereditary nonpolyposis colorectal cancer family. World J Gastroenterol. 2006 Dec 28;12(48):7848-51.

20. Kadiyska TP, Goranova TE, Dineva GK, Nedin DG, Alexandrova AB, Gegova AT, Kaneva RP, Damyanov DN, Kremensky IM and Mitev VI (2006) Molecular screening for hereditary nonpolyposis colorectal cancer in Bulgaria. Central European Journal of Medicine 2006 June, 1: 2: 128-135

21. Chakarova CF, Cherninkova S, Tournev I, Waseem N, Kaneva R, Jordanova A,Veraitch BK, Gill B, Colclough T, Nakova A, Oscar A, Mihaylova V, Nikolova-Hill A, Wright AF, Black GC, Ramsden S, Kremensky I, Bhattacharya SS.(2006) Molecular genetics of retinitis pigmentosa in two Romani (Gypsy) families.Mol Vis. 2006 Aug 11;12:909-14. IF 2006 (2.377)

22. Dikeos DG, Papadimitriou GN, Souery D, Del-Favero J, Massat I, Blackwood D,Cichon S, Daskalopoulou E, Ivezic S, Kaneva R, Karadima G, Lorenzi C, MilanovaV, Muir W, Nothen M, Oruc L, Rietschel M, Serretti A, Van Broeckhoven C, Soldatos CR, Stefanis CN, Mendlewicz J. (2006) Lack of genetic association between the phospholipase A2 gene and bipolar mood disorder in a European multicentre case-control study. Psychiatr Genet. 2006 Aug; 16(4):169-71. IF 2006 (2.141)

23. Schumacher J, Kaneva R, Jamra RA, Diaz GO, Ohlraun S, Milanova V, Lee YA,Rivas F, Mayoral F, Fuerst R, Flaquer A, Windemuth C, Gay E, Sanz S, Gonzalez MJ, Gil S, Cabaleiro F, del Rio F, Perez F, Haro J, Kostov C, Chorbov V,Nikolova-Hill A, Stoyanova V, Onchev G, Kremensky I, Strauch K, Schulze TG,Nurnberg P, Gaebel W, Klimke A, Auburger G, Wienker TF, Kalaydjieva L, Propping P, Cichon S, Jablensky A, Rietschel M, Nothen MM. (2005) Genomewide scan and fine-mapping linkage studies in four European samples with bipolar affective disorder suggest a new susceptibility locus on chromosome 1p35-p36 and provides further evidence of loci on chromosome 4q31 and 6q24.Am J Hum Genet. 2005 Dec;77(6):1102-11. IF 12.649

24. Massat I, Souery D, Del-Favero J, Nothen M, Blackwood D, Muir W, Kaneva R, Serretti A, Lorenzi C, Rietschel M, Milanova V, Papadimitriou GN, Dikeos D, Van Broekhoven C, Mendlewicz J.(2005) Association between COMT (Val158Met) functional polymorphism and early onset in patients with major depressive disorder in a European multicenter genetic association study. Mol Psychiatry. 2005 Jun; 10(6):598-605. IF (9.335),

25. Kaneva R, Chorbov V, Milanova, Kostov C, Nickolov K, Chakarova C, Stoyanova V, Nikolova-Hill A, Krastev S, Onchev G, Kremensky I, Kalaydjieva L, Jablensky A (2004) Linkage analysis in bipolar pedigrees adds support for a susceptibility locus on 21q22. Psychiatr Genet –2004, 2004, Jun;14(2):101-106 IF2004 (2.162),

26. Blairy S, Linotte S, Souery D, Papadimitriou GN, Dikeos D, Lerer B, Kaneva R, Milanova V, Serretti A, Macciardi F, Mendlewicz J. (2004) Social adjustment and self-esteem of bipolar patients: a multicentric study.J Affect Disord. 2004 Apr;79(1-3):97-103. IF 2004 (2.703),

27. Mendlewicz J, Massat I, Souery D, Del-Favero J, Oruc L, Nothen MM, Blackwood D, Muir W, Battersby S, Lerer B, Segman RH, Kaneva R, Serretti A, Lilli R, Lorenzi C, Jakovljevic M, Ivezic S, Rietschel M, Milanova V, Van Broeckhoven C. (2004) Serotonin transporter 5HTTLPR polymorphism and affective disorders: no evidence of association in a large European multicenter study. Eur J Hum Genet. 2004 May;12(5):377-82 IF 2004 (2.741),

28. Papadimitriou GN, Dikeos DG, Souery D, Del-Favero J, Massat I, Avramopoulos D, Blairy S, Cichon S, Ivezic S, Kaneva R, Karadima G, Lilli R, Milanova V, Nothen M, Oruc L, Rietschel M, Serretti A, Van Broeckhoven C, Stefanis CN, Mendlewicz J. (2003) Genetic association between the phospholipase A2 gene and unipolar affectivedisorder: a multicentre case-control study. Psychiatr Genet. 2003 Dec;13(4):211-20. IF 2003 (2.414),

29. Oswald P, Souery D, Massat I, Del-Favero J, Linotte S, Papadimitriou G, Dikeos D, Kaneva R, Milanova V, Oruc L, Ivezic S, Serretti A, Lilli R, Van Broeckhoven C, Mendlewicz J. (2003) Lack of association between the 5HT2A receptor polymorphism (T102C) and unipolar affective disorder in a multicentric European study. Eur Neuropsychopharmacol. 2003 Oct;13(5):365-8. IF2003 (2.437),

30. Kremensky I, Todorova A, Jordanova A, Savov A, Tournev I, Iankova S, Georgieva B, Zaharova B, Kaneva R, Petkova R, Andonova S, Ivanova M, Ivanova N, Rainova R and Kalaydjieva L. (2003) Spectrum of mutations of the most common genetic disorders in Bulgaria J.Q.L.R- E.C. Qua. L., 2003, March – April, 1(2):172-185.,

31. Tzancheva M, Kadiyska T, Gegova AT, Dineva GK, Kaneva RP, Savov A, Marinov M, Kadyan, Penchev P, Nedin S, Alexandrova A, Ilieva J, Damyanov D, Mitev V and Kremensky I. (2003) Microsatelite instability in patients with colorectal cancer: Clinicomorphological Parallels. Annuaire de l Universite de Sofia St.Kliment Ohridski 2003 95:151-158,

32. Kadiyska T., Tzancheva M, Nedin D, Alexandrova A, Marinov M, Kaneva R, Damyanov D, Mitev V and Kremenski I (2003) MLH1 Promotor Hypermethylation in Bulgarian Patients with Colorectal Cancer, BJMG, 2003, 6: 3-8,

33. Massat I, Souery D, Del-Favero J, Van Gestel S, Serretti A, Macciardi F, Smeraldi E, Kaneva R, Adolfsson R, Nylander PO, Blackwood D, Muir W, Papadimitriou GN, Dikeos D, Oruc L, Segman RH, Ivezic S, Aschauer H, Ackenheil M, Fuchshuber S, Dam H, Jakovljevic M, Peltonen L, Hilger C, Hentges F, Staner L, Milanova V, Jazin E, Lerer B, Van Broeckhoven C, Mendlewicz J. (2002): Positive association of dopamine D2 receptor polymorphism with bipolar affective disorder in a European multicenter association study of affective disorders. Am J Med Genet. 2002 Mar 8;114(2):177-85. IF2002 ( 2.378),

34. Massat I, Souery D, Del-Favero J, Oruc L, Noethen MM, Blackwood D, Thomson M, Muir W, Papadimitriou GN, Dikeos DG, Kaneva R, Serretti A, Lilli R, Smeraldi E, Jakovljevic M, Folnegovic V, Rietschel M, Milanova V, Valente F, Van Broeckhoven C, Mendlewicz J. (2002): Excess of allele1 for alpha3 subunit GABA receptor gene (GABRA3) in bipolar patients: a multicentric association study. Mol Psychiatry. 2002;7(2):201-7. IF2002 (5.497),

35. Massat I, Souery D, Del-Favero J, Oruc L, Jakovljevic M, Folnegovic V, Adolfsson R, Kaneva R, Papadimitriou G, Dikeos D, Jazin E, Milanova V, Van Broeckhoven C, Mendlewicz J. (2001): Lack of association between GABRA3 and unipolar affective disorder: a multicentre study. Int J Neuropsychopharmacol. 2001 Sep;4(3):273-8. IF 2001 (2.779),

36. Lerer B, Macciardi F, Segman RH, Adolfsson R, Blackwood D, Blairy S, Del Favero J, Dikeos DG, Kaneva R, Lilli R, Massat I, Milanova V, Muir W, Noethen M, Oruc L, Petrova T, Papadimitriou GN, Rietschel M, Serretti A, Souery D, Van Gestel S, Van Broeckhoven C, Mendlewicz J. (2001): Variability of 5-HT2C receptor cys23ser polymorphism among European populations and vulnerability to affective disorder. Mol Psychiatry. 2001 Sep;6(5):579-85. IF 2001 (6.25),

37. Souery D, Van Gestel S, Massat I, Blairy S, Adolfsson R, Blackwood D, Del-Favero J, Dikeos D, Jakovljevic M, Kaneva R, Lattuada E, Lerer B, Lilli R, Milanova V, Muir W, Nothen M, Oruc L, Papadimitriou G, Propping P, Schulze T, Serretti A, Shapira B, Smeraldi E, Stefanis C, Thomson M, Van Broeckhoven C, Mendlewicz J. (2001): Tryptophan hydroxylase polymorphism and suicidality in unipolar and bipolar affective disorders: a multicenter association study. Biol Psychiatry. Mar 1;49(5):405-9. IF 2001 (5.505),

38. Massat I, Souery D, Lipp O, Blairy S, Papadimitriou G, Dikeos D,Ackenheil M, Fuchshuber S, Hilger C, Kaneva R, Milanova V, Verheyen G, Raeymaekers P, Staner L, Oruc L, Jakovljevic M, Serretti A,Macciardi F, Van Broeckhoven C, Mendlewicz J. (2000): A European multicenter association study of HTR2A receptor polymorphism in bipolar affective disorder. Am J Med Genet. 96(2):136-40 IF2000 (2.479),

39. Serretti A., Macciardi F, Cusin C, Lattuada E, Souery D, Lipp O, Mahieu B, Van Broeckhoven C, Blackwood D, Muir W, Aschauer HN., Heiden AM, Ackenheil M, Fuchshuber S, Raeymaekers P, Verheyen G, Kaneva R, Jablensky A, Papadimitriou GN, Dikeos DG, Stefanis CN, Smeraldi E, Mendlewicz J. (2000): Linkage of mood disorders with D2, D3, and TH genes: a multicenter study. J Affect Disord; 58(1): 51-61 IF2000 (1.938),

40. Kremensky I., Jordanova A., Todorova A., Savov A., Iankova S., Georgieva B., Zaharova B., Kaneva R., Petkova R., Andonova S., Ivanova M., Michaylova E., Ivanova N., Kalaydjieva L. (2000) Mutation profile of the most common genetic disorders in Bulgaria Balkan J Med Genet, 2000,3(4):3-13.,

41. Tzancheva M, Kaneva R, Kumanov P, Williams G, Tyler-Smith C. (1999): Two male patients with ring Y: definition of an interval in Yq contributing to Turner syndrome. J Med Genet; 36(7): 549-53 IF1999 (2.986),

42. Souery D, Lipp O, Rivelli SK, Massat I, Serretti A, Cavallini C, Ackenheil M, Adolfsson R, Aschauer H, Bl